Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lifestylecoachplus; ingeschreven bij K.v.K. te Amsterdam onder nummer: 52971937
Lifestylecoachplus is gespecialiseerd in Personal Training, outdoor training en voedingsadviezen.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Lifestylecoachplus
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Lifestylecoachplus voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten en/of voedingsbegeleiding.
Personal Trainer(s): Wendy Kwekkeboom
Activiteit(en): Personal Training, outdoor training, Voedingsadvies. Onder overige trainingen wordt verstaan: Bootcamp, Circuit en yoga
Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Lifestylecoachplus schriftelijk overeenkomen dat Lifestylecoachplus activiteiten die de deelnemer met Wendy Kwekkeboom heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

– Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Lifestylecoachplus voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Lifestylecoachplus zijn deze voorwaarden van toepassing.
– Ieder gebruik van de diensten van Lifestylecoachplus geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
Lifestylecoachplus kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Lifestylecoachplus. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

Artikel 3. Gezondheid

– De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Lifestylecoachplus aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 4. Overeenkomst
Personal training
– Lifestylecoachplus en het lid gaan de overeenkomst voor het leveren van de afgesproken diensten in principe voor onbepaalde tijd met elkaar aan. Dit kan echter op elk moment door beide partijen opgezegd worden, rekening houdend met de minimale trainingsperiode contractueel afgesproken.
– De overeenkomst wordt door beide partijen getekend
– Bij ondertekening gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
Overige trainingen
Lifestylecoachplus en het lid gaan de overeenkomst voor het leveren van de afgesproken diensten met elkaar aan wanneer de deelnemer via de online agenda van Lifestylecoachplus de eerste betaling heeft gedaan.
– Na betaling gaat de deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden
– Deelname aan de lessen is pas mogelijk wanneer een abonnement of strippenkaart is afgerekend in de online shop.

Artikel 5. Abonnementen en strippenkaarten
– Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 6. Tarieven
Personal training
Het tarief wordt door Lifestylecoachplus bepaald en individueel overeengekomen met elke deelnemer, dat de diensten van Lifestylecoachplus afneemt. Het overeengekomen tarief betreft een uurtarief, en is inclusief BTW, reiskosten en andere kosten, die door Lifestylecoachplus gemaakt worden om de diensten te kunnen leveren.
– Lifestylecoachplus, mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag de directie de prijzen ook verhogen. Het lid mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%.
Overige trainingen
– Lifestylecoachplus en het lid gaan de overeenkomst voor het leveren van de afgesproken diensten aan voor de duur van het contract op strippenkaart. Dit kan echter op elk moment door beide partijen opgezegd worden, rekening houdend met de minimale trainingsperiode en opzegtermijn contractueel afgesproken.
– De tarieven Zijn voor alle deelnemers gelijk, afhankelijk van het gekozen abonnement:
                 Strippenkaart                                    € 75 (20 weken geldig)
                 Abonnement A (minimaal 1 jaar met opzegtermijn van een maand) onbeperkt sporten                   voor €30 p.m.             
                 Abonnement B (minimaal 6 maanden en daarna maandelijks opzegbaar) onbeperkt sporten voor €35 p.m.
                 Abonnement C (maandelijks opzegbaar) onbeperkt sporten voor €40 p.m.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden en automatische incasso
Personal training
– Bij de bevestiging van de inschrijving zal Lifestylecoachplus meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Lifestylecoachplus gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Indien Lifestylecoachplus over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
Overige trainingen
– De strippenkaarten en abonnementen dienen via de online agenda van Lifestylecoachplus te worden afgerekend.
– Bij abonnementen dient u de eerste betaling via de online agenda van Lifestylecoachplus te voldoen. Daarmee gaat u akkoord voor automatische incasso tot aan opzegging van uw abonnement.

Artikel 8. Geldigheid
– 10x trainingskaarten hebben een geldigheid van 20 weken. Alleen bij uitzonderingen in overleg met Lifestylecoachplus verlengbaar.
– Betaalde trainingen dienen zich met een maximale tussenperiode van 2 maanden op te volgen, tenzij anders overlegt met Lifestylecoachplus.

Artikel 9. Opzeggen
Personal training
– Een personal training contract is niet voor de afgesproken minimale looptijd opzegbaar, indien anders met Lifestylecoachplus afgesproken.
Overige trainingen
– Opzeggen van een strippenkaart is niet mogelijk
– Opzeggen van een abonnement moet schriftelijk of via de mail. Opzegging is pas geldig wanneer u een bevestiging heeft ontvangen met een einddatum. Het abonnement stopt op het eind van de minimale looptijd wanneer minimaal 1 kalendermaand van te voren is opgezegd. Een abonnement kan alleen eindigen op de laatste dag van de maand. Wanneer na de minimale looptijd wordt opgezegd kan een abonnement eindigen op de laatste dag van de volgende maand.

Artikel 10. Afmelding
Personal training
– Bij verhindering van opdrachtgever dient deze verhindering 24 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 
Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.
Overige trainingen
– Wanneer er is ingeschreven voor een training zal de deelnemer zich tot minimaal 8 uur van te voren online kunnen uitschrijven.
– Bij langdurige ziekte, blessure is in overleg een vergoeding in tijd van het abonnement mogelijk. Voorwaarden hiervoor zijn; melding bij Lifestylecoachplus vanaf het begin van de ziekte/blessure periode met een verklaring van een arts. Melding bij Lifestylecoachplus wanneer er weer wordt aangevangen met de training. De tussengelegen periode wordt aan het eind van de minimale looptijd niet in rekening gebracht met een maximum van 3 maanden.

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.
Personal training
– Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Lifestylecoachplus is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.
Overige trainingen
Lifestylecoachplus zal ernaar streven om alle geplande lessen door te laten gaan. Wanneer een training om wat voor reden dan ook wordt afgezegd is het niet mogelijk geld terug te krijgen. In rekening gebrachte strippen worden wel gecrediteerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
– Voor elke door Lifestylecoachplus aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Lifestylecoachplus kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Lifestylecoachplus is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Lifestylecoachplus niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Lifestylecoachplus georganiseerde activiteiten. Lifestylecoachplus is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Lifestylecoachplus wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Lifestylecoachplus aanbiedt.
– De deelnemer is jegens Lifestylecoachplus aansprakelijk wanneer Lifestylecoachplus op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Lifestylecoachplus te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 13. Toepasselijk recht 
– Op elke opdracht tussen Lifestylecoachplus en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.